วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

กว่าจะเป็น Air Traffic Control (ATC)

Air Traffic Control (ATC)
คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับบุคคลภายนอกที่จะสมัครเข้าปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ
ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” 


รูปแบบของข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ลักษณะของข้อสอบเข้าจะเป็นแบบ ปรนัย (ตัวเลือก) ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมง มี 3 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป และมิติสัมพันธ์ 

ซึ่งมิติสัมพันธ์นี้จะเกี่ยวข้องกับการมองเป็นการทดสอบความสามารถทางการมองเห็น 

เนื่องจากเมื่อปฏิบัติงานจริงแล้ว จะต้องใช้สายตาในการจ้องมองจอมอนิเตอร์เป็นเวลานาน 

ส่วนการทดสอบจิตวิทยาจะสัมภาษณ์ต่อเมื่อผ่านข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการจะประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ

กว่าจะได้เป็น ATC 
กว่าจะได้ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศนั้นมีขั้นตอนอย่างไร และทำอย่างไงถึงได้เป็นเจ้าหน้าที่ ATC

ขั้นตอนแรก หลังจากที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แล้ว จะต้องเข้ารับการอบรม Intensive Course เป็นระยะเวลา3 เดือน (ระยะเวลาเดียวกันกับระยะเวลาทดลองงาน) โดยจะมีการวัดผลหลังจากจบ Course หากไม่ผ่านการวัดผลจะถือว่าไม่ผ่านการทดลองงานด้วย 

สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบในขั้นนี้ บริษัทฯ จะทำการบรรจุพนักงานในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป"และส่งไปอบรมยังสถาบันการบินพลเรือน เป็นระยะเวลาประมาณ 8 เดือน - 1 ปี มีการสอบวัดผลอีกครั้ง ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อทำการคัดเลือกศูนย์ควบคุมการบินและหอบังคับการบิน ที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน ตอนนี้บริษัทฯ จะเปลี่ยนตำแหน่งให้เป็น "เจ้าหน้าที่ข้อมูลการบิน" 


และต้องออกไปทำการฝึกเป็นเวลา 1 ปี แล้วสอบเพื่อเลื่อนขั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางอากาศมาเป็นผู้ให้คะแนน หากผ่านขั้นนี้ได้ จะเป็นAerodrome Controller และได้รับค่าวิชาชีพด้วย โดยจะทำหน้าที่ควบคุมนักบินให้นำเครื่องขึ้น-ลงบริเวณสนามบิน และติดต่อกับนักบินในการนำเครื่องเข้าสู่สนามบินในระยะ 5 ไมล์โดยรอบสนามบิน 


จากนั้นก็ต้องสอบเพื่อเลื่อนขั้นอีก ในขั้นนี้ถือว่ายากสุดๆ การสอบครั้งนี้จะเพื่อแยกว่าใครจะปฏิบัติงานควบคุมด้านไหน โดยแยกเป็นระดับ 

1. Approach Control ควบคุมดูแลเครื่องบินในระยะ30-50ไมล์ก่อนเข้าสู่บริเวณสนามบิน และมีความสูงไม่เกิน 11,000 ฟุต

2. Area Control ควบคุมดูแลเครื่องบินที่บินผ่านน่านฟ้าไทย และเครื่องบินที่ทำการบินสูงกว่า 11,000 ฟุตระยะเวลาในการสอบผ่านขั้นนี้ไม่สามารถกำหนดที่แน่นอนได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับความสามารถ อย่างเร็วสุดก็ใช้ระยะเวลา 2 ปี สอบผ่าน แล้วจะได้ค่า license ด้วยไม่ง่ายเลยนะค่ะกว่าจะได้ปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและความรับผิดชอบสูงมาก ในการที่จะนำเครื่องบินสักลำที่บินเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศไทยให้บิน ได้อย่างปลอดภัย

อ้างอิงจาก http://www.aerothai.com

________________________________________________________________-- ส่วนข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2549 -- 

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานด้านควบคุมจราจรทางอากาศ ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.อายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (เกิดหลังวันที่ 18 ตุลาคม 2522) หากเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารตามระเบียบทางราชการแล้ว
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) โดยต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน และการทดสอบ TOEIC ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษได้ 25 คำต่อนาที
5. สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะ และปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคได้


วันที่ลงประกาศ : 2 ต.ค. 2549 


สนใจติดต่อ : ผู้ที่สนใจให้มาสมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารสมัครงานได้ใน วันที่ 18-20 ตุลาคม 2549 เวลา 9.00 - 16.00น. โดยต้องนำเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด ดังระบุด้านล่างมายื่น ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ห้องประชุม A ชั้น 1 อาคารอำนวยการ เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0- 2285-9269 - 71 โทรสาร 0-2285-9293


เอกสารประกอบการสมัครงาน (เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา 1 ชุด)
- รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองผลการศึกษาที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชา
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองผลคะแนน TOEIC ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ผู้สมัครชายต้องมีสำเนาหลักฐานแสดงการผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารตามระเบียบทางราชการ (สด. 8 หรือ สด. 43 เท่านั้น)

_______________________________________________________________


มาถึงคำถามที่น้องๆหลายคนถามเข้ามาว่า "เรียน AT เป็น ATC ได้ไม๊?"

อย่างที่พี่เคยเขียนข้อมูลเอาไว้ให้กระทู้ "ข้อมูลเกี่ยวกับสาขา Aviation Technology"
แล้วว่า AT มี 3 สาขาวิชาเอกที่ให้เลือก ดังนี้

1.Airport Technology
2.Air Traffic Management
3.Aviation Maintenance Technology

โดย ATC ที่น้องๆสนใจก็คงจะอยู่ในสาขาวิชา Air Traffic Management

"....ในสาขาวิชานี้ จะเรียนด้าน "การบริหารการจราจรทางอากาศ" โดยเนื้อหาภายในสาขาวิชานี้จะศึกษา
เกี่ยวกับระบบการบริการการจราจรทางอากาศ ระบบข้อมูล การสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการ
เดินอากาศ จากนั้น ก็เรียนขั้นตอนต่างๆของ การจัดการการจราจรทางอากาศ เช่น ตอน departure ก่อน
อากาศยานจะเลี้ยวได้ต้องมีความสูงเกินสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่ากี่ฟุต เป็นต้น พอเลี้ยวไปแล้ว ต้องควบคุมโดย
ใครต่อ มีใครเกี่ยวข้องกับการจัดการจราจรทางอากาศบ้าง ซึ่งระหว่างนั้น ก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ของอากาศยานกับหอควบคุมการจราจร และระหว่างหอควบคุมการจราจรทางอากาศ ว่ามีกฎเกณฑ์อย่างไร 
ซึ่งก็ต้องเรียนเหมือนกัน จากนั้น ก็มาเรียนกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการการจราจรทาง
อากาศว่ามีกฎอะไรบ้าง หลักการของระบบการเดินอากาศในอนาคต และการวางแผนและการบริหารการ
จราจรทางอากาศ

สาขาวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับ Air Traffic นั่นคือ การจราจรทางอากาศ ผู้ที่ศึกษาในสาขา จะมีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับขั้นตอน(procedure)ต่างๆของอากาศยาน ขณะที่อากาศยานอยู่ระหว่างปฎิบัติงาน(operating) 
ซึ่งเป็นสาขาที่มีความเครียดในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องรับผิดชอบชีวิตของคนที่อยู่บนฟ้าทั้งหมด 
หากเกิดเหตุการชนกันขึ้น... จะสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก (เพราะมันหมายถึงคนที่พื้นด้วย ไม่
ใช่แค่บนฟ้าอย่างเดียว)..."อากาศยานที่อยู่บนพื้นไม่น่ากลัวเท่ากับอากาศยานที่อยู่บนฟ้า"...."

จากข้อมูลที่พี่เคยเขียนนี้ ก็บอกน้องแล้วว่าน้องคือ ATC ดีๆคนหนึ่งนี่เอง 


แล้วถามว่าเรียนสาขานี้จบแล้วเป็น ATC ได้หรือไม่?

พี่ขอตอบงี้ว่า...ตัวสาขาวิชาเอก Air Traffic Management นี้ออกแบบมาเพื่อให้เรียนรู้ระบบการบริการการจราจรทางอากาศ นั่นคือ น้องมีความรู้แน่นอนอยู่แล้ว

แต่ตอนประกอบอาชีพ ATC เนื่องจาก ณ ปัจจุบันนี้ ประเทศไทย องค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดการจราจรทางอากาศอยู่ คือ บริษัทวิทยุการบินฯ นั่นหมายความว่า น้องต้องออกไปผ่านระบบการคัดเลือกเป็น ATC กับทาง วิทยุการบินอีกครั้ง ซึ่งก็คือ ข้อมูลด้านบนที่พี่คัดลอกมาให้อ่านทั้งหมด

ฉะนั้น น้องจะเป็น ATC ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่า บริษัทเขารับน้องหรือไม่ตะหากครับ
โดยนำความรู้ที่ได้รับจากตรงนี้ ไปสอบแข่งขันกับคนอื่นๆเขา...

แล้วจากข้อมูลที่พี่เอามาโพส ตัวบักเป้ง น้องจะเห็นได้ว่า "หากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ" ก็ตรงตัวแหละครับ...


ทีนี้ขึ้นกับอะไรหล่ะอีกอย่างหนึ่ง....นั่นก็คือ "ภาษาอังกฤษ" TOEIC 600 คะแนน...ไม่ต้องพูดมากหรอกครับ ภาษาอังกฤษกับ ATC มาคู่กันแน่นอน ใช้ให้คล่องเหมือนเป็นภาษาแม่เลยด้วยซ้ำ

อีกอย่าง อย่างที่สาม ก็คือ "พิมพ์สัมผัส ภาษาอังกฤษ" 25 คำต่อ นาที ก็ไม่มีอะไรมากครับ..chat บ่อยๆเดี๋ยวก็คล่อง แต่ต้อง chat เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ^^

คงหมดแล้วแหละครับ......สำหรับบทความเรื่อง ATC ตรงนี้....ปล.หวังว่าบทความที่พี่เขียนนี้จะทำให้น้องๆหลายๆคนเข้าใจมากขึ้นนะครับ

1 ความคิดเห็น:

Nresnas กล่าวว่า...

Thanks a lot